Har du råd att låta taket bara vara ett tak?

Ett tak är inte längre bara ett tak. Det kan erbjuda många spännande möjligheter för arkitekter och fastighetsutvecklare.

Går du upp i ett högt hus och blickar ut över ett stadslandskap, ser du väldigt många outnyttjade ytor. Takets funktion har först och främst varit att hålla tätt, och har traditionellt inte representerat något större värde.

Men varje kvadratmeter räknas i ett byggprojekt, och taket representerar just en sådan möjlighet som lönar sig att utnyttja bättre. Arkitekter och fastighetsutvecklare inser oftare att taket kan användas till mycket mer än att bara hålla ute vatten och snö.

 

Olivgården först ut med klimatanpassat tak

 

Att utnyttja takets funktion bättre handlar om värdeskapande på flera plan – inte bara ekonomiskt, men också för samhället och människorna som bor eller jobbar i byggnaden eller färdas i omgivningarna.

Taket kan bli en plats där människor, blommor och bin trivs. Och taket kan användas till att lösa andra uppgifter vilket kan vara mycket lönsamt i ett byggprojekt, som att generera ström och hantera stora mängder nederbörd.

Protan har utvecklat sin BlueProof-lösning just för att utnyttja taket till något som både är smart, och samhällsnyttigt – och hållbart. BlueProof-systemet kan med tur kombineras med rekreationsområden, miljövänliga gröna zoner och energiproduktion.

 

Tio BlueProof-projekt som fördröjer vatten

 

BlueProof är en SINTEF-godkänd lösning för vattenfördröjning där vattnet gradvis och kontrollerat dräneras ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som i sin tur kan leda till översvämning.

De flesta platta tak i Sverige är byggda för att tåla stor vikt. I Norden har platta tak en definierad lastkapacitet, och kan i de flesta tillfällen tåla mer än 300 mm nederbörd pr. kvadratmeter.

Protan BlueProof är lämpat för både nybyggnation och renovering.

 

Läs mer om Protans BlueProof-lösning

 

 

Översvämning

* Klimatförändringen väntas påverka de mest extrema regnen. Ett regn som vi idag betraktar som ett 100-årsregn kommer att inträffa oftare i framtiden

* Översvämningar i tätorter till följd av extrem nederbörd ökar och är redan idag ett problem runt om i Sverige, något som leder till stora kostnader för samhället.

* Våra dagvattensystem är till för att avleda vatten genom ledningar och öppna diken. I samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till regnets intensitet och volym.

* Det gäller även för markens infiltrationsförmåga som ofta inte räcker till för att ta emot regnmängderna. Följden blir avrinning på markytan som kan leda till översvämning. Beroende på var översvämningen inträffar kan den medföra allvarliga konsekvenser för exempelvis bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Förebyggande åtgärder för att förhindra översvämningar:

- Fler ytor som kan ta upp eller tillfälligt magasinera vatten vid stora nederbördsmängder.

- Anläggande av fördröjningsmagasin

- Bygga med gröna tak, tak täckta av växtlighet som kan fånga upp och fördröja vattnet, eller marktäckning som tillåter infiltration.

- Identifiera översvämningsrisker och områden med hjälp av skyfallskartering

(Källa: www.msb.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap "Vägledning för skyfallskartering, 2017")