Protans uppdrag, värderingar och etiska riktlinjer

Protans uppdrag, värderingar och etiska riktlinjer

Engagemang, samarbete, kvalitet och ansvar styr vårt agerande och vårt beteende.

arrow_downward

Vi är stolta över varandra

Individuellt och i grupp möter vi etiska och praktiska situationer och dilemman som sätter vår integritet på prov. En uppföranderegel i alla beslut vi fattar är att vi aldrig äventyrar vår integritet. Vi gör etiska val och i tveksamma fall rådfrågar vi våra kollegor och chefer.

 

Uppdrag

Vi är stolta över att leverera innovativa taksystem, membran, ventilationssystem och tekniska textilier som skyddar våra kunders tillgångar.

För att lyckas med detta uppdrag måste våra anställda agera med respekt och integritet gentemot affärspartners, kunder, kollegor, offentliga tjänstemän och andra parter som de kommer i kontakt med i sitt arbete.

Vår etiska kod ger riktlinjer för alla våra anställda så att vi kan arbeta på ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Alla anställda, direktörer, tillfälligt anställda och andra som agerar på Protans vägnar måste bekanta sig med vår etiska kod.

Vi följer regler, lagar och förordningar och fokuserar på människor. Vi garanterar säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och är medvetna om vår inverkan på miljön.

 

Värden

Vi har fyra värderingar som vägleder våra handlingar och vårt beteende. Våra kunder, partners och kollegor upplever dessa värderingar när de arbetar med oss.

  • Engagemang: Vi tar ansvar, är kreativa, innovativa och ivriga att lyckas.
  • Samarbete: Vi värdesätter och behandlar varandra med respekt. Vi är inkluderande, fokuserar på försäljning och kommunicerar tydligt.
  • Kvalitet: Vi är kunniga, uppfyller kraven, överträffar förväntningarna och levererar utan fel.
  • Ansvar: Vi är pålitliga, genomför våra planer, lär oss av våra framgångar och misslyckanden och levererar.

 

Hälsa, säkerhet och miljö

Protan är en hälsofrämjande arbetsplats där ingen skadas eller blir sjuk av sitt arbete. God hälsa är viktigt för alla anställda och är en avgörande framgångsfaktor för att vi ska kunna nå våra mål. Vi är ansvariga för vår egen och andras säkerhet och vi erbjuder goda arbetsförhållanden för alla. Vi har alla en skyldighet att säga ifrån om vår eller andras säkerhet skulle vara i fara. Vi har en nollpolicy för olyckor och skador. Protan har förstklassiga säkerhetsrutiner och säkerhetsutbildning för det arbete vi utför. Alla våra anställda har rätt att avbryta arbetet om det finns en överhängande fara för liv eller hälsa. I sådana situationer måste cheferna omedelbart varnas.

Vi bedriver vår verksamhet genom effektiv användning av material och energi, med fokus på att minska användningen av naturresurser och hålla utsläpp och avfall till ett minimum. Vi strävar efter att göra alla våra produkter återvinningsbara.

 

Olaglig anställning

Olaglig anställning och social dumpning undergräver vår verksamhet och vi har nolltolerans mot detta. Alla anställda tar avstånd från olaglig anställning och social dumpning.

 

Mobbning och diskriminering

Vi behandlar alla som vi kommer i kontakt med under vårt arbete med respekt och förtroende.

Vi tolererar inte mobbning av kollegor, kunder, leverantörer eller andra partners. Detsamma gäller diskriminering på grund av bland annat religion, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning.

 

Marknad och konkurrens

Protan vill vara en del av en marknad där sund konkurrens är naturlig. Därför avstår vi från alla former av olagligt samarbete eller försök att påverka marknaden.

Vi har nolltolerans mot korruption och handel med inflytande. Korruption undergräver principen om fri konkurrens och skulle vara ytterst skadligt för vårt rykte.

Våra årsredovisningar återspeglar all vår verksamhet och följer alla lagar och förordningar.

 

Intressekonflikter

De anställda måste undvika situationer där det finns en konflikt mellan deras egna och Protans intressen. Vi förväntar oss lojala medarbetare och förbjuder dem att bedriva eller delta i konkurrerande verksamhet. Om en intressekonflikt uppstår är det den anställdes ansvar att informera sin närmaste chef.

 

Underhållning, kund- och leverantörsrelationer, gåvor

En god och professionell relation med kunder och leverantörer är avgörande för att lyckas på marknaden. Att bygga relationer är en naturlig del av affärsverksamheten och vi uppträder och uppfattas som företag med ett starkt fokus på etik. Öppenhet är viktigt. Vi möter våra partner med respekt och ärlighet och behandlar dem på ett etiskt sätt. Våra leverantörer kan vara säkra på att de konkurrerar om kontrakt med Protan på samma villkor som andra leverantörer.

Med tillstånd av sina chefer får anställda anordna eller delta i sociala evenemang, luncher, middagar och underhållning, så länge evenemanget har ett tydligt yrkesmässigt/affärsmässigt syfte. Våra anställda uppträder alltid med vetskapen att de representerar Protan.

Vi ger inga gåvor av stort värde till enskilda personer och vi är särskilt försiktiga i detta avseende under en upphandlingsprocess.

 

Konfidentialitet

Alla anställda har tystnadsplikt när det gäller affärshemligheter eller sekretessbelagd information. Vi är alla viktiga ambassadörer för företaget. Detta innebär att vi är medvetna om hur vi talar om Protan, både under vår anställningstid och efter att den har upphört.

 

Press och sociala medier

Protan är ett enat och professionellt företag och vill uppfattas som ett sådant. Endast anställda som har befogenhet att göra uttalanden till pressen på företagets vägnar får göra det.

Vi använder sociala medier på ett genomtänkt sätt för att inte skada vårt rykte. 

Våra anställda förstår att de representerar Protan även utanför arbetstid.

 

Rapportering av oegentligheter

Alla våra verksamheter måste omfattas av ett ansvarsfullt rapporteringssystem så att anställda och andra kan uppmärksamma oss på oegentligheter. Protans system gör det enkelt och säkert att göra det.

Om du känner till anställda på Protan som inte följer regler, lagar eller Protans etiska kod ber vi dig att informera oss omedelbart. Detta kan du göra antingen genom att kontakta vår HR-direktör på telefonnummer +47 404 57 984 eller genom att göra en anonym anmälan på norska, engelska eller polska.
Klicka här för att göra en anonym anmälan.