Renovering av tak

Ett taks levnadstid är beroende av flera faktorer. Besiktning och underhåll är avgörande för levnadstiden, utöver produktens kvalitetet och utförandet.

Huvudbild - renovering tak

Nytt tak över det gamla

Takets levnadstid är beroende av flera faktorer, bl.a. är besiktning och underhåll avgörande utöver en god kvalitet och själva takläggningen. Ett väl underhållet tak har väsentligt längre levnadstid än ett tak där underhållet har uteblivit, men förväntad levnadstid bör vara minimum 25-30 år. Ikon - renovering

Specialprodukt för renovering

Protan EX är vår specialprodukt för renovering av redan täckta tak. Det är utvecklat för ett nordiskt klimat och tåler temperatursvängningar i takytan på mer än 100 grader Celcius. Takduken kan monteras över ett gammalt tätskikt och kan monteras i alla väder. Det levereras i ett brett urval av färdigdetaljer för de vanligaste lösningarna. Viktiga detaljer till avlopp, ventialtionssilar, rännor och sargar säkerställer täthetsfunktionen på ett säkert sätt. I kombination med Protan profiltäckning på lutande och böjda takytor kan en prodil skapa djup och liv i takytan. Detta är ett mycket gott alternativ till bandtäckning.

Innan omläggning

För att uppnå ett bra resultat vid renovering av tak, är det avgörande att alla element i takkonstruktionen utvärderas och förbättras vid behov. Det bör därför företas en statusrapport först som avklarar följande:

  • Uppfyller ditt tak dagens krav på isoleringstjocklek?
  • Är taket konstruerat för ökade snölaster?
  • Är takets avvattning tillräckligt dimensionerat?
  • Har taket tillräckligt fall?
  • Uppfyller taket dagens brandkrav?
  • Kan taket inspekteras och underhållas på ett säkert sätt?
  • Är några av åtgärderna ansökningspliktiga?

 

Varmluftsvetsning

Protan takduk och tätskikt svetsas uteslutande med varmluft, en brandsäker installeringsmetod som uppfyller gällande krav.

 

Olika metoder för renovering tak

Ballasterade tak utan extra isolering

Gammalt singel borttaget, extra isolering

 3D - singel isoelring  

Extra isolering betongunderlag

Direkt på existerande taktäckning

   

Vakuumtak med tilläggsisolering på betongunderlag