Försäljnings- och leveransvillkor


1. Allmänt

Protan AS försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Protan AS och Köparen.

2. Produktspecifikationer och tillämpning

Protan AS produkter levereras i enlighet med produktens tillämpliga specifikationer/produktdatablad, om inte annat avtalats skriftligen. Köparen ska bekanta sig med produktens egenskaper och användningsmöjligheter. Före användning måste köparen avgöra om produkten är lämplig för den avsedda användningen, och köparen bär alla risker och skulder därmed. Köparen får inte som fel hävda att produkten inte är lämplig för den avsedda användningen.

3. Offerter och beställningar

Erbjudanden från Protan AS är giltiga i 30 dagar från datumet för erbjudandet om inget annat anges. Ändringar som avviker från erbjudandet är bindande först efter skriftlig bekräftelse från Protan AS. Alla beställningar till Protan AS bekräftas med en skriftlig orderbekräftelse. Köparen ska omedelbart efter mottagandet kontrollera att orderbekräftelsen är korrekt och fullständig och omedelbart informera Protan AS om eventuella fel, utelämnanden eller missförstånd som förekommer i den mottagna orderbekräftelsen. Köparen kan inte göra gällande anspråk till följd av omständigheter som borde ha upptäckts och/eller informerats till Protan AS. Om köparen stöter på ekonomiska eller likviditetsmässiga svårigheter, eller om det sker en förändring i köparens juridiska eller ekonomiska status, förbehåller sig Protan AS rätten att säga upp ingångna avtal eller kräva garantier innan leverans eller ytterligare leveranser äger rum. Vid bekräftade leveranser kan köparen inte annullera beställningen efter att produktionen har påbörjats.

4. Priser

Alla beställningar bekräftas till Bolagets normala försäljningspriser i enlighet med gällande prislista, om inte annat avtalats skriftligen. Protan AS förbehåller sig rätten att ändra överenskomna priser i enlighet med förändringar i lagstadgade tullar och skatter, råvarukostnader, växelkurser, försäkringar eller andra omständigheter utanför Protan AS kontroll. Alla priser är exklusive moms.

5. Leveransvillkor

Alla leveranser sker på Protan AS leveransplats (INCOterms 2020) från fabrik om inte annat skriftligen överenskommits mellan Protan AS och köparen. Köparen ska undersöka varan/varorna vid mottagandet. Eventuella avvikelser i samband med orderbekräftelsen ska meddelas Protan AS omgående. Mottagaren måste rapportera skada eller brist på fraktsedeln innan mottagandet mottas. Köparen kan inte göra gällande anspråk till följd av avvikelser som borde ha upptäckts under undersökningen och/eller anmälts till Protan AS. Om inte annat avtalats skriftligen kommer leverans av varorna att ske inom rimlig tid, med beaktande av Protan AS nuvarande leveranskapacitet, efter utfärdandet av orderbekräftelsen.

6. Betalningsvillkor

Om inte annat avtalats skriftligen är Protan AS betalningsvillkor netto per 15 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen beräknas dröjsmålsränta enligt den vid var tid gällande räntesatsen enligt lagen om dröjsmålsränta. Varorna förblir Protan AS egendom tills de är fullt betalda och har en försäljningspanträtt i sina varor efter överenskommelse med kunden. Detta framgår av fakturan.

7. Försening

Om leveranstiden inte har avtalats skriftligen ansvarar Protan AS inte för förseningar. Protan AS ansvarar inte för förseningar orsakade av brand, strejk, lockout eller andra omständigheter utanför Protan AS kontroll. För att en skuld ska kunna göras gällande måste en skriftlig reklamation göras omedelbart och senast 8 dagar efter leverans. Protan AS skadeståndsansvar vid motiverad reklamation är begränsat till fakturavärdet för den aktuella leveransen. Det totala ansvaret för förseningar och brister är på motsvarande sätt begränsat till fakturavärdet för den aktuella leveransen. Det ovanstående gäller även vid repressalier. Protan AS ansvarar under inga omständigheter för indirekt skada eller förlust.

8. Defekter

Eventuella defekter eller defekter i de levererade produkterna måste rapporteras skriftligen till Protan AS omedelbart och senast 8 dagar efter att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Fel eller fel som anmälts till Protan AS senare än 1 år från leverans kan inte i något fall åberopas. Köparen kan inte göra anspråk till följd av fel eller defekt om inte varorna har betalats fullt ut. Eventuella returleveranser måste avtalas skriftligen i förväg. Protan AS ansvar, inklusive prisavdrag, i händelse av ett berättigat klagomål är begränsat till fakturavärdet för leveransen i fråga. Det totala ansvaret för fel och förseningar är på motsvarande sätt begränsat till fakturavärdet för leveransen i fråga. Det ovanstående gäller även vid repressalier.

Retur av vara(er): Läs våra gällande regler för reklamationer och returer av varor här

9. Force majeure

Oförutsedda och inte förutsebara hinder för fullgörandet av avtalet ger Protan AS rätt att säga upp avtalet helt eller delvis eller förlänga leveranstiden i förhållande till hindrets art och varaktighet. Uppsägning av avtal eller förlängd leveranstid innebär inget ansvar för Protan AS. Protan AS är skyldigt att underrätta Köparen om sådana hinder.

10. Tvister

Detta avtal och varje beställning ska regleras av och tolkas i enlighet med norsk lag. Eventuella tvister i samband med avtalet och/eller en order ska avgöras genom skiljedom i Drammen i enlighet med den norska skiljedomslagen.

Uppdaterat: 04.05.2021. Antal nummer: 8