Miljöbedömningar och certifikat

Med fokus på miljön

Protan har en rad miljöcertifieringar. Vi strävar efter att byta till mer miljövänliga råmaterial. Vi önskar att påverka planeten minimalt.

Protans byggsten är produkter av hög kvalitet; producerat enligt kvalitetsstyrningstandard ISO 9001- kvalitet- och miljöstyringningssystemet ISO 14001. Våra produkter har lång levnadstid, något som är en fördel inte bara för vår generation, men också för nästa generation – våra barn. Detta är en byggsten i praktiken; vi lurar inte nästa generation. Vårt mål är att producera produkter med minimal påverkan på vår planet. Detta uppnås genom att uppfylla krav på funktion med ett minimum av materialförbrukan, och material som påverkar miljön minimalt, som exp energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Certifierade livscykelanalyser från tredjepart hittar du i miljödeklarationen för våra produkter.

Vi är kvalificerade att delta i hållbara byggprojekt, där våra miljövarudeklarationer bidrar till att uppfylla kraven för certifieringssystem som BREEAM eller LEED och Miljöbyggnad.

Status miljöcertifieringar produkter

 

PROTAN TAKDUK & TÄTSKIKT - MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Vi har speciella produkter för alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimalisera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Protan Takduk innehåller inga ämnen från REACH Kandidatlista eller den svenska prioritetslistan.

 

Miljöbedömningssystem:

  • Protan SE-B, Protan SE-B Titanium+, Protan BP-B (vattenfördröjning) och Protan EX-B är registrerad i BASTA
  • Protan SE-B, SE-B Titanium+ och BP-B är klassade som accepteras i Byggvarubedömningen.
  • I Sunda Hus har Protan SE-B och Protan BP-B fått bedömningen (B) och Protan SE-B Titanium+ (C+).
  • Ovan produkter är även listade i Svanens Husproduktportal.
 

Ladda ned våra miljöcertifikat, godkännanden HÄR!

BASTA och Byggvarubedömningen (BVB) är två av de största systemen i Sverige för miljöanpassat byggande med rätt produktval. De vill tillsammans påskynda utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter och effektivisera byggsektorns arbete mot de nationella miljömålen.

 

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Produkterna i BASTA-systemet bedöms utifrån deras kemiska innehåll. Samarbetet mellan BASTA och Byggvarubedömningen består i att skapa gemensamma kriterier för bedömning av byggprodukters kemiska egenskaper. Detta innebär bland annat att produkter som registrerats i BASTA blir, när det gäller kemiskt innehåll, accepterade i Byggvarubedömningen. BASTA är ett sätt att tillämpa den europeiska kemikalieförordningen REACH och systemet stöds av både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

 

Byggvarubedömningen bedömer byggprodukter ur ett bredare livscykelperspektiv. Underlag för bedömningarna är materialleverantörernas deklaration av innehåll, enligt Kretsloppsrådets mall för Byggvarudeklarationer (BVD).

 

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. Våra kunder är ofta långsiktiga ägare som vill arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen och dokumentera innehållet i byggnaderna. Konsulter och entreprenörer är också stora användare av systemet.

 

För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste de material du tänker använda, uppfylla Svanens krav. 

I Svanens husproduktportal kommer du dels hitta Svanen- och EU-Blommanmärkta produkter och dels produkter, vars tillverkare har ansökt om att de ska listas i portalen. Vill du använda produkter som inte redan finns listade måste du höra av dig till den produktens tillverkare och be att de lägger till produkten i portalen.

Listade produkter

Alla produkter som har ett Svanenmärke eller EU-Blommanmärke bredvid sig eller har statusen "Approved" är automatiskt godkända att ingå i Svanenmärkta byggprojekt, precis som de produkter som fått statusen "listed" . 

LCA - livscykelanalys

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, Livscykelmiljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.

 

EPD OCH MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER

Både tillverkare och användare av produkter behöver kunskap och fakta för att kunna nå största miljönytta vid utveckling och val av produkter och lösningar. För att kunna jämföra olika alternativ har vi nytta av att använda standardiserade system för hur fakta har tagits fram och hur de redovisas. EPD är ett sätt att deklarera en produkt eller tjänsts miljöprestanda på ett standardiserat och jämför-bart sätt och baserat på hela dess livscykel (=LCA baserad).

Ett viktigt användningsområde för EPD: er finns inom hållbar upphandling, eftersom informationen är jämförbar. Efterfrågan på miljöprestanda uppkommer också vid Miljöcertifiering av byggnader i olika system, t.ex. Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM och LEED, även om det idag inte finns någon koppling mellan dessa system och EPD. Då EPD: er alltid granskats av en oberoende part har den dessutom en hög trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer. En EPD innehåller den mesta miljöinformation som kan vara relevant i en upphandling eller miljöcertifiering. (Källa, Svensk Betong, 2013, Hållbarhetsutskottet)

se våra referensprojekt med miljöcertifieringar här

ECO product är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran och ingår i denna databas som de enda produkterna inom den aktuella gruppen.

http://www.eco-platform.org/