Ett tak för miljön

När du väljer tak från Protan, gör du ett val för framtiden. Du skyddar de värden som betyder mest för dig; människorna nära dig, byggnader och hem - och kanske mest av allt -miljön vi alla är en del av.

Tak för framtiden

När du väljer tak från Protan, gör du ett val för framtiden. Du skyddar de värden som betyder mest för dig; människorna nära dig, byggnader och hem - och kanske mest av allt -miljön vi alla är en del av.

Vi på Protan är stolta över att bidra till Boverkets miljömål 2020 (http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/) genom korta och ytoptimerade transporter, att aktivt jobba med att minimalisera kemikalier i våra produkter och genom att erbjuda klimat- och energianpassade taklösningar som möter framtidens utmaningar.

Våra miljövänliga tätskikt svetsas med varmluft och säkrar därmed en fossilfri installation samtidigt som det hindrar fara för brand på taket i jämförelse med tätskikt av asfalt.

Ett av marknadens minsta CO2 fotavtryck på tak

Våra termoplastiska tätskikt har marknadens minsta CO2 fotavtryck på platta tak. Ingen av våra råvaror står på REACH kandidatlista, och våra tätskikt har EPD miljödeklaration som dokumenterar resursanvändning och miljöpåverkan genom hela produktens levnadstid. När du väljer ett tak från Protan, gör du ett val för framtiden!

Vi var ett av de första företag som dokumenterade sin kvalité med en EPD – ett dokument som dokumenterar en färdig produkts miljöprofil på ett standardiserat och objektivt sätt. EPD står för Environmental Product Declaration. EPD Norge är medlem i ECO-Platform.

Protan har som mål att ta globalt ansvar för miljön. I vårt miljöarbete samarbetar vi med organisationer, leverantörer och kunder. Dessutom samarbetar vi tätt med myndigheter, intresseorganisationer och branscher för att skapa miljöförbättringar i ett långsiktigt perspektiv. Protan är en aktiv deltagare i den europeiska miljöorganisationen RoofCollect som samlar in och recirkulerar uttjänt material.

Protans produkter tillverkas i Norge med energi från norsk vattenkraft och vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsstyrningssystem och ISO 14001 miljöstyrningssystem.


 

Återvinning

Protans produkter är återvinningsbara, och vi har länge varit medlem av den europeiska återvinningssystemet Roof Collect. Vi erbjuder därför återvinning av termoplastiska produkter när deras levnadstid är över. Takduken återvinns och blir till andra nyttiga produkter. Läs mer här http://www.eswa.be/eswa_3.cfm

VinylPlus är det nya tio-års frivilliga engagemang från PVC-industrin som bygger på prestationerna uppnådda under Vinyl 2010 programmet, där nästa steg blir att hantera utmaningarna för PVC inom området hållbarhet och att skapa ett långsiktigt ramverk för den pågående utvecklingen av hållbarhet i PVC-värdekedjan. Programmets regionala omfattning är EU-27 plus Norge och Schweiz.

            


 

LCA - livscykelanalys

Ladda ned vår Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration).

Protan takduk - en av marknadens bästa EPDer från vagga till vagga och som också kvalificerar till poäng i miljöcertifieringssystem som BREEAM, LEEAD och Miljöbyggnad. 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

BREEAM är världens äldsta (1990) och Europas ledande miljösertifieringsverktyg för byggnader. Målet är att motivera till en hållbar design och byggnad genom hela byggprojektet. Certifieringen är baserad på dokumenterad miljöprestation i nio kategorier; ledning, hälsa- och innemiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, arealanvändning och ekologi samt förorening.

Tilldelning av Breeam-poäng baseras på EPD (Environmental Product Declaration). En EPD är ett kortfattat tredjeparts verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestation genom hela livscyklen.

The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Protan har EPDer med goda resultat för hela takdukens levnadstid på sina produkter.

Se några av våra referensprojekt här!


 

Protan är sedan maj 2018 ny medlem i SGBC (Sweden Green Building Council)

Protan AB har i maj antagits som medlem i SGBC (Sweden Green Building Council) som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Medlemmarna av SGBC har gemensamt att de arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans med andra medlemsföretag och organisation vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Som medlem är vi del av ett nätverk med 300 företag och organisationer där vi samverkar i studiebesök, medlemsmöten, expertnätverk, seminarier och konferenser. Genom vårt medlemskap i Sweden Green Building Council har vi möjligheten att hålla oss uppdaterade om de certifieringssystem som SGBC arbetar med: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM-SE och LEED. Vi är sedan tidigare aktiva deltagare på deras kurser om de olika certifieringssystemen. Detta för att öka vår och våra kunders kunskap och visa att vi är en materialleverantör med stort fokus på ett hållbarhet byggande.  Med vårt medlemskap i SGBC kan vi också vara med och utveckla innehållet i certifieringssystemen och dess verktyg.

SGBC erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. På så sätt stödjer SGBC företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras, läs mer på www.sgbc.se

 

SGBC logotype lång färg

 


 

ECO product är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran och ingår i denna databas som de enda produkterna inom den aktuella gruppen.

http://www.eco-platform.org/


 

PRODUKT- OCH TAKLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. På Protan strävar vi mot att minimalisera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vårt BASTA-godkännande, Sunda Hus och i Byggvarubedömningen. Läs mer här.

ENERGI- OCH KLIMATANPASSNING

Protan BlueProof - löser en del av översvämningsproblematiken

Protan har utvecklat ett system som löser en del av utmaningarna med extrem nederbörd; Protan BlueProof - ett revolutionerande vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Protan BlueProof omdefinierar takets betydelse; vatten på taket ska inte längre bort så fort som möjligt – det ska fördröjas.

De flesta platta tak i Sverige är byggda för att tåla stor vikt. Därför kan taket göras om till ett tillfälligt dagvattenmagasin. På det sättet utvidgar vi takets funktion.

Genom att utvidga takets funktion, utnyttjar Protan BlueProof befintliga ytor för dagvattenhantering. På detta sätt behöver man inte investera i andra lösningar som kräver nya ytor. Detta gör Protan BlueProof till den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

Protan Solar Roof

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Källa: Svensk Solenergi (Sveriges branschorganisationen för solenergi).

Protan Cool Roof har bland de bästa solreflektionsvärdena på marknaden för denna typ av produkter och bidrar till ett optimalt Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.