Protans etiska riktlinjer

Vi ska vara stolta över varandra

Protan är ett företag med närvaro i flera branscher och i flera länder. Vår huvudmarknad är bygg och anläggning. Vi är med och bygger på de marknader där vi säljer våra produkter och levererar våra tjänster. Vi skyddar våra kunders värden och det är vi stolta över.

Som enskilda individer och som grupper möter vi etiska och praktiska situationer och problem där vår integritet blir satt på prov. Ett rättesnöre för varje beslut vi fattar är att det aldrig ska råda några som helst tvivel om vår integritet. Vi ska göra de rätta valen och om vi känner oss tveksamma ska vi rådgöra med kolleger och överordnade.

Mission

Protans mission är att med stolthet leverera innovativa tak, tätskikt, ventilationssystem och tekniska textilier som skyddar våra kunders värden.

För att lyckas med vår mission förväntar vi oss att våra medarbetare uppträder med respekt och integritet inför affärskontakter, kunder, kollegor, offentliga myndigheter och andra som vi kommer i kontakt med i samband med vårt arbete.

Våra etiska riktlinjer är ett rättesnöre för alla medarbetare för att garantera att vi arbetar etiskt och samhällsbevarande. Riktlinjerna är kända av och ska följas av alla medarbetare, styrelsemedlemmar, inhyrd personal och andra som verkar å Protans vägnar.

Vi följer regler, lagar och föreskrifter, har fokus på människor, säkerställer hälsosamma arbetsförhållanden och är medvetna om vilken effekt vår verksamhet har på miljön.

Våra värderingar

Vi har fyra värderingar som ska vara riktningsgivande för vår hållning och våra handlingar. Våra kunder, samarbetsparters och kollegor ska uppleva dessa värderingar i samspel med oss.

  • Engagemang: Vi tar ägaransvar, vi är kreativa och innovativa, vi är entusiastiska, vi hungrar efter framgång.
  • Samarbete: Vi uppskattar varandra och visar varandra respekt, vi involverar, vi är säljande, vi kommunicerar.
  • Kvalitet: Vi är kunniga, vi förstår behovet, vi överträffar förväntningar, vi levererar utan fel.
  • Ansvar: Vi är pålitliga, vi genomför våra planer, vi lär oss av våra framgångar och av våra fel, vi levererar.

Hälsa, miljö och säkerhet

Protan ska vara en hälsofrämjande arbetsplats målsättning att ingen ska bli skadad eller sjuk av sitt arbete. God hälsa är viktig for alla medarbetare och är en viktig framgångsfaktor för att uppnå våra mål. Vi är ansvariga för vår egen och andras säkerhet och vårt mål är goda arbetsvillkor för alla. Vi är alla ansvariga för att säga ifrån om vår egen eller andras säkerhet är i fara. Vi har en nollvision när det gäller skador och olyckor. Protan har bra säkerhetsrutiner och säkerhetsutbildning för de arbeten vi utför. Alla våra medarbetare har rätt att stoppa ett arbete där det föreligger akut fara för liv och hälsa. I sådana situationer ska överordnade omedelbart informeras.

Vi utför vår verksamhet genom effektiv användning av material och energi, med fokus på att minska användningen av naturresurser och att reducera utsläpp och avfall till ett minimum. Vi strävar efter att alla våra produkter ska kunna återvinnas.

Svartarbete

Svartarbete och social dumpning undergräver vår verksamhet. Alla medarbetare tar avstånd från detta. Vi har nolltolerans för svartarbete och social dumpning i samband med vår verksamhet.

Mobbning och diskriminering

Vi behandlar alla personer vi kommer i kontakt med i vårt arbete med respekt och tillit. Vi godtar inte mobbning av kollegor, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Detsamma gäller diskriminering på grund av t.ex. religion, etnicitet, kön och sexuell läggning.

Marknad och konkurrens

Protan vill vara en del av en marknad där sund konkurrens är en självklarhet. Vi avstår från alla former av olagligt samarbete och marknadspåverkan.

Vi har nolltolerans när det gäller korruption och mutor. Korruption undergräver principerna om fri konkurrens och skulle vara mycket skadlig för vårt anseende. Våra räkenskaper avspeglar alla våra aktiviteter och följer gällande lagar och regler.

Rapportering om bristfälliga förhållanden

Alla medarbetare har rätt och i vissa fall även skyldighet att rapportera om bristfälliga förhållanden till företaget. Bristfälliga förhållanden kan vara allt från brott mot lagar och regler till brott mot företagets riktlinjer eller något som strider mot den allmänna uppfattningen om vad som är försvarbart eller etiskt acceptabelt. Som exempel kan nämnas förskingring, korruption eller fara för liv och hälsa. Vi har särskilda rapporteringsregler som alla anställda har tagit del av. Rapportering ska ske till närmaste överordnade, företagets personalavdelning eller den platschefen. Vi har upprättat metoder för att säkerställa att rapporteringen fungerar på ett bra sätt internt.

Intressekonflikt

Medarbetare ska undvika situationer som innebär konflikt mellan egna och Protans intressen. Vi förväntar oss lojala medarbetare och förbjuder anställda att driva eller medverka till konkurrerande verksamhet. Om en intressekonflikt skulle uppstå ska medarbetaren omgående upplysa närmaste chef om saken. 

Representation, kundvård, leverantörsrelationer och gåvor

Ett gott och professionellt förhållande till kunder och leverantörer är helt avgörande för att lyckas på marknaden. Eftersom relationsbyggande är en naturlig del på dagens arbetsmarknad är det viktigt att vi uppträder och blir uppfattade som en aktör med stort fokus på etik. Öppenhet är viktigt. Vi möter våra samarbetspartners med respekt och ärlighet. De blir behandlade på ett bra och etiskt korrekt sätt. Våra leverantörer ska vara säkra på att de konkurrerar om avtal med Protan på samma villkor som andra leverantörer.

Medarbetare kan, efter godkännande från sin chef, arrangera eller delta i sociala arrangemang, lunch, middag och underhållning om arrangemanget är av tydlig facklig/affärsmässig betydelse. Våra medarbetare ska alltid uppträda representativt.

Gåvor till enskilda personer får inte vara av större värde. I anbudsprocesser bör särskilt stor försiktighet iakttas.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare omfattas av tystnadsplikt när det gäller affärshemligheter eller konfidentiell information. Vi är alla viktiga ambassadörer för vårt företag. Det innebär att vi måste vara medvetna om hur vi talar om Protan. Vi förväntar oss samma förhållningssätt även efter avslutad anställning.

Press och sociala medier

Protan vill framstå som ett enat och professionellt företag. Det är endast personer med fullmakt att uttala sig till pressen å Protans vägnar som ska göra. Sociala medier får endast användas på ett genomtänkt sätt som inte skadar vårt anseende.  Det är viktigt att våra medarbetare förstår att vi är representanter för Protan även utanför arbetstid.